Vyhlašovatel Mercedes‑Benz Cars Česká republika s.r.o., je obchodní korporací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13946, IČ: 48024562, DIČ: CZ48024562, sídlem Daimlerova 2296/2, Chodov, 149 45 Praha 4 (dále též jen MB Cars).

Mercedes‑Benz Cars Česká republika s.r.o.

vyhlašuje

dle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, za účelem podpory poptávky po svých službách a produktech a podpory jejich prodeje a dále za účelem podpory svého dobrého obchodního jména

tuto

soutěž na získání slevy na nákup originálních kompletních kol nebo pneumatik Mercedes‑Benz v autorizované síti Mercedes‑Benz pod označením

Nedělejte kompromisy

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky:

Článek I.

Předmět soutěže
Doba trvání soutěže

 1. Předmětem soutěže je získání slevy prostřednictvím dosažení nejvyššího počtu průjezdů tratí na animovaném simulátoru (minimálně 1 průjezd a maximálně 3 průjezdy v různých rychlostech) na webových stránkách nedelejtekompromisy.cz.
 2. Soutěž se koná v jednom soutěžním kole na jedno VIN číslo vozu Mercedes‑Benz, a to od 4. března 2020 do 23. prosince 2020.
 3. Soutěž bude vyhodnocena pomocí údajů ze simulátoru přímo na webové stránce nedelejtekompromisy.cz.

Článek II.

Podmínky účasti v soutěži
Přihlášení do soutěže

 1. Do soutěže se může přihlásit kdokoli příchozí na doménu nedelejtekompromisy.cz.
 2. Podmínkou účasti v soutěži a následné získání slevového voucheru (ve výši, která byla na simulátoru vysoutěžena) je zadání VIN čísla vozu Mercedes‑Benz.
 3. Do soutěže se lze přihlásit prostřednictvím domény nedelejtekompromisy.cz po odsouhlasení pravidel soutěže a souhlasu se zpracováním následujících údajů:
  • VIN číslo vozu
  • dosažená sleva

Článek III.

Ukončení účasti v soutěži

 1. Účast v soutěži může být vyhlašovatelem kdykoliv zrušena účastníkovi, který poruší pravidla této soutěže nebo jakýmkoliv jiným způsobem schopným soutěž narušit do soutěže zasáhne.
 2. V případě ukončení účasti dle odstavce 1 tomuto účastníkovi nevznikají vůči vyhlašovateli žádné nároky a to včetně do té doby nabyté slevy.

Článek IV.

Kritéria hodnocení
Výherní podmínky

 1. Kritéria hodnocení, jehož prostřednictvím bude určena výše slevy na nákup originálních kompletních kol nebo pneumatik Mercedes‑Benz v autorizované síti Mercedes‑Benz, jsou následující:
  • Soutěž proběhne formou projetí trati animovaného simulátoru ve třech simulovaných rychlostech, a sice 60, 80 a 100 km/h
  • Každý soutěžící má deset pokusů na průjezd tratí v různých rychlostech animovaného simulátoru
  • K dosažení maximální slevy (10 %) jsou zapotřebí minimálně 3 pokusy
  • Za projetí trati simulátoru v 60 km/h získává soutěžící slevu 3 %
  • Za projetí trati simulátoru v 60 km/h a následně také v 80 km/h získává soutěžící slevu 5 %
  • Za projetí trati simulátoru v 60 km/h a následně také v 80 km/h a 100 km/h získává soutěžící slevu 10 %

Článek V.

Cena
Vyhlášení výsledků

 1. Dosažená sleva na nákup originálních kompletních kol nebo pneumatik Mercedes‑Benz v autorizované síti Mercedes‑Benz je vyhlášena okamžitě po dokončení deseti pokusů, a to formou vygenerování voucheru v případě úspěšného projetí tratí simulátoru alespoň v 60 km/h a nebo prostým sděleným o neúspěchu v případě neprojetí tratí simulátoru ani jednou v 60 km/h.

Článek VI.

Další podmínky a pravidla

 1. Účastníci soutěže udělují zatržením pole „Souhlasím s podmínkami soutěže“ souhlas se zpracováním níže uvedených údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků soutěže, tj. VIN číslo vozu Mercedes‑Benz a dosažená sleva.
 2. Nabytá sleva v této soutěži slouží k uplatnění výhradně v rámci autorizované sítě Mercedes‑Benz. Autorizované partnery Mercedes‑Benz, kteří mají oprávnění přijímat slevové vouchery lze nalézt na webové stránce
  https://www.mercedes‑benz.cz/passengercars/mercedes‑benz-cars/dealer‑locator.html
 3. Nabytá sleva v této soutěži lze uplatnit výhradně na nákup originálních kompletních kol nebo pneumatik Mercedes‑Benz.
 4. Nabytá sleva v této soutěži lze uplatnit pouze:
  • jednou (sleva není dělitelná) na konkrétní VIN číslo vozu Mercedes‑Benz
  • najednou na jeden nákup originálních kompletních kol (maximálně však 4 kusy) nebo na jeden nákup pneumatik (maximálně však 4 kusy)
  • u jednoho autorizovaného partnera Mercedes‑Benz (sleva není dělitelná mezi více autorizovaných partnerů, případně uplatitelná znovu u jiného autorizovaného partnera)
 5. Nabytá sleva je platná do 31. srpna 2020.
 6. Vyhlašovatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž zrušit a celkového vítěze soutěže nevyhlašovat. Účastníkům soutěže v případě zrušení soutěže a nevyhlášení vítěze nevznikají vůči společnosti MB Cars žádné nároky.
 7. MB Cars si výsledky ze soutěže ponechá z důvodu zpětné kontroly po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Mercedes‑Benz Cars Česká republika s.r.o.